sq-AL
Ngritja e pemishteve të mollës dhe dardhës
Ngritja e pemishteve të mollës dhe dardhës

Në kuadër të Projektit do të ngritën: 1 pemishte e mollës, 2 pemishte të dardhës me varietete tradicionale dhe nga dy pemishte të mjedrës dhe manaferrës. Përfituesit e këtyre aktiviteteve do të kontribuojnë në ruajtjen e varieteteve tradicionale dhe ofrimin e produkteve të tyre tek vizitorët.