sq-AL
Ndërtimi urës në fshatin Sllakoc/Slakovce
Ndërtimi urës në fshatin Sllakoc/Slakovce

Urat janë sinonim i lidhjes së njerëzve. Me qëllimin që të lehtësojnë qasjen e shtegut që do të ndërtohet nga projekti është ndërtuar ura në fshatin Sllakofc/Slakovce afër restorantit “Trofta e Lumit”. Ura ndërtuar do të ketë pamje tradicionale që të ruhet tradita në mënyrë që të jetë atraktive për vizitorët. Ura gjendet në fillimin e shtegut për këmbësor në drejtim nga Sllakofci/Slakofce nga i cili lidhet fshati Sllakofc/Slakovce me fshatin Skromë/Skrovna. Vizitorët do të kenë mundësinë të shohin një urë me pamje tradicionale e veshur me rrasa guri.