sq-AL
Makinat qethëse
Makinat qethëse

Zbatimi i konceptit ka qenë i njëjtë sikurse për makinat mjelëse ku pasi kemi identifikuar përfituesit potencial dhe pas përzgjedhjes dhe procesit të vlerësimit kemi zgjedhur dhjetë përfituesit për makinat qethëse për dele. Në mënyrë që fermerët të përmirësojnë kualitetin e leshit ne kemi shpërndarë makinat qethëse dhe vazhdimisht jemi duke i monitoruar përfituesit. Përfituesit kanë kontribuar me 10% të shumës së investuar.